Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Στεφανάκης
Τηλέφωνο : 213-1364838
ΘΕΜΑ: Καθορισμός εξόδων κίνησης προέδρου συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, προέδρου συμβουλίου τοπικής κοινότητας και εκπροσώπου τοπικής κοινότητας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των παρ. 3 του άρθρου 79, 4 του άρθρου 80 και 2 του άρθρου 81 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄).
2.- Τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, η οποία διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 160/17-12-2010 απόφαση αυτού.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4.- Την υπ’ αριθμ 383/18-1-2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
5.- Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων δήμων του ν. 3852/2010 της χώρας, η οποία εκτιμάται, για το σύνολο αυτών, σε 25.600.000 ευρώ περίπου ετησίως, ήτοι είναι μειωμένη κατά 4.140.000 ευρώ περίπου, σε σχέση με την υφιστάμενη ετήσια δαπάνη για την καταβολή αποζημιώσεων και εξόδων κίνησης σε προέδρους και μέλη συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων, καθώς και τοπικών συμβουλίων ΟΤΑ, όπως αυτή προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των ήδη ισχυουσών αποφάσεων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Καθορίζουμε τα έξοδα κίνησης που δικαιούται να εισπράττει μηνιαίως ο πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, ο πρόεδρος συμβουλίου τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας, βάσει της χιλιομετρικής απόστασης κάθε μιας από τις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες από την έδρα του οικείου δήμου, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις νέες αρμοδιότητες που τους αποδίδονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, ως ακολούθως:

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:

α) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

β) ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

γ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΜΕΤΡΑ)
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΕΥΡΩ)
ΑΠΟ
ΕΩΣ
0
10.000
300
10.001
20.000
350
20.001
και άνω
400
2. Τα έξοδα κίνησης της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται κάθε μήνα στους δικαιούχους, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2685/1999, περί κάλυψης δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας, όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου