Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Δημόσια Διαβούλευση επί σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων


Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έγκρισή του, το Ειδικό Πλαίσιο τίθεται σε αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2742/99. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής εξετάστηκαν θέματα που αφορούν στο τρέχον κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον και στις εξελίξεις στον κλάδο του τουρισμού, υπό το πρίσμα της σημερινής κρίσης, στις ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις και στρατηγικές και ιδίως στην εθνική στρατηγική για τον τουρισμό, όπως διαμορφώνεται σήμερα. Επίσης, εξετάστηκε το αναπτυξιακό πλαίσιο και η χωρική του διάσταση
για τον κλάδο, η εναρμόνιση του Πλαισίου με τα υπόλοιπα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο θεσμικό περιβάλλον και αφορούν σε θέματα του ίδιου του Πλαισίου, καθώς και θέματα που αφορούν στα προβλήματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του.

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αξιοποιήθηκε η συσσωρευμένη εμπειρία της Δ/νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ από την εφαρμογή του Πλαισίου, το διαθέσιμο υλικό της Υπηρεσίας, καθώς και πολύτιμες εισροές από άλλα Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στη συμβολή του ΥΠΠΟΤ στη διαδικασία της αξιολόγησης, που με τις προτάσεις, το υλικό και τις διευκρινήσεις που παρείχε, διευκόλυνε σημαντικά την εκπόνησή της.

Ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί διαχρονικά έναν από τους κυριότερους αναπτυξιακούς πυλώνες και μία από τις σημαντικότερες πηγές απασχόλησης στη χώρα. Αποτελεί, επίσης, έναν από τους λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που έχει προοπτικές ανάπτυξης και σημαντικές δυνατότητες συμβολής στην έξοδο από την κρίση. Ωστόσο, ο ελληνικός τουρισμός αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα, τα οποία συσσωρεύτηκαν σταδιακά, αλλά γίνονται περισσότερο εμφανή σήμερα. Εξαιτίας της κρίσης, δε, οι επιπτώσεις τους αντανακλούν περισσότερο στην οικονομία και την κοινωνία.
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:
http://www.opengov.gr/minenv/?p=4059
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 20η Μαρτίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου