Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία.

Δημόσια Διαβούλευση επι του Σχεδίου Νόμου «Για τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις, η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009

Αφετηρία του εν λόγω σχεδίου νόμου αποτέλεσε η συμμόρφωση της χώρας μας προς την Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τίτλο «ρύπανση από πλοία και θέσπιση κυρώσεων για την περίπτωση παραβάσεων», η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ.

Είναι γνωστό ότι τα θέματα της θαλάσσιας ρύπανσης, λόγω των διεθνών προεκτάσεών της και των εκτεταμένων περιβαλλοντικών ζημιών που αυτή συνεπάγεται, ρυθμίζονται από Διεθνείς Συμβάσεις και ιδίως από τη Σύμβαση MARPOLτου 1973, που κυρώθηκε (με το πρωτόκολλό της του 1978), με το ν.1269/1982.

Όμως, οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεπαρκείς. Έτσι ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, εξοπλισμένου με αποτελεσματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές κυρώσεις, ιδίως ποινικές, για την επιτυχή αντιμετώπιση του προβλήματος της ρύπανσης από τα πλοία. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής υπήρξε η υιοθέτηση της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ «σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις», η οποία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/123/ΕΚ και μεταφέρεται στην Ελληνική νομοθεσία δια του παρόντος υπο διαβούλευση σχεδίου νόμου.

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=1419
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 27η Σεπτεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου