Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Αύριο 6 Ιουλίου 2011, η δημοπράτηση των υπόλοιπων παραλιών, καντινών, και θέσεων θαλασίων αθλημάτων.        Έχουμε μπει για τα καλά στο Καλοκαίρι.  Ήδη έχει περάσει ο Ιούνιος και 6 ημέρες του Ιουλίου,  και ο Δήμος Κεφαλονιάς συνεχίζει τις δημοπρασίες για την εκμίσθωση  13ων παραλιών, 2 καντινών και 4ων θέσεων θαλασσίων αθλημάτων.  Η καντίνα της Πεσάδας και πάλι δεν συμπεριλαμβάνεται στην σχετική προκήρυξη.  Γιατί άραγε;         Επίσης ο Τηλεβόας Κεφαλονιάς, επισημαίνει ότι, η καθυστέρηση  αυτή του Δήμου, στη δημοπράτηση και την λειτουργία, των παραλιών, των καντινών, και των θαλασσίων αθλημάτων, πλήττουν ανεπανόρθωτα, τον τουρισμό και την  οικονομία του νησιού μας, και μάλιστα σε δύσκολους οικονομικά καιρούς.
Διαβάστε την προκήρυξη:

Ο Αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς Δημήτριος Πυλαρινός διενεργεί δημόσιο, φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των παραλιών:

1) Σβορωνάτα ΘΕΣΗ 2 Άμμες Δ. Ε. Λειβαθούς για τοποθέτηση κινητής καντίνας (τιμή εκκίνησης 7.250 ευρώ),
2) Σβορωνάτα ΘΕΣΗ 3 Άμμες Δ.Ε. Λειβαθούς για θαλάσσια αθλήματα (5Χ6=30 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 750,00 ευρώ),
3) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 4 Άβυθος Δ. Ε. Λειβαθούς για θαλάσσια σπορ (5Χ6=30 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 750,00 ευρώ),
4) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 2 Άη Χέλης Δ. Ε. Λειβαθούς για κινητή καντίνα (τιμή εκκίνησης 7.000 ευρώ),
5) Μεταξάτα ΘΕΣΗ 3 Άη Χέλης Δ. Ε. Λειβαθούς για θαλάσσια αθλήματα (6Χ5=30 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 750,00 ευρώ),
6) Παραλία Κατελειού Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (125χ4=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
7) Παραλία Κατελειού Αγία Βαρβάρα Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (80χ5=400 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
8) Σκάλα ΘΕΣΗ 3 (έμπροσθεν ιδ. 16 Π. Τραυλού) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 4.000 ευρώ),
9) Σκάλα ΘΕΣΗ 4 (έμπροσθεν ιδ. Λιναρδάτου και Θωμα) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 4.000 ευρώ),
10) Σκάλα ΘΕΣΗ 5 (πλησίον ιδ. Κρεμμύδα) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 4.000 ευρώ),
11) Ρατζακλί-Καμίνια ΘΕΣΗ 2 (έμπροσθεν ιδ. Φραγκιά) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
12) Ρατζακλί ΘΕΣΗ 1 (έμπροσθεν ιδ. Σπηλιώτη) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
13) Ρατζακλί-Καμίνια ΘΕΣΗ 3 (έμπροσθεν αγροτικής οδού) Δ. Ε. Ελείου-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
14) Παραλία Μούντα ΘΕΣΗ 1 (έμπροσθεν ιδ. ΔΕΗ) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
15) Παραλία Μούντα (έμπροσθεν ιδ. Μ. Βασιλάτου) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ20=400 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
16) Πόρος ΘΕΣΗ 1 (έμπροσθεν Πλ. Πόρου) Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
17) Πόρος ΘΕΣΗ 2 Δ. Ε. Ελειού-Πρόννων για ομπρέλες-ξαπλώστρες (20χ25=500 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 2.000 ευρώ),
18) Αγία Παρασκευή Δ. Ε. Πυλάρου για άσκηση θαλασσίων αθλημάτων (5χ6=30 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 750,00 ευρώ),
19) Παραλία Φύκια θέση Πόρτο Δ. Ε. Παλικής για ομπρέλες-ξαπλώστρες (40χ6=240 τ.μ.) (τιμή εκκίνησης 750,00 ευρώ).

Κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας επισημαίνεται ότι κάθε επόμενη προσφορά δεν μπορεί να είναι κατώτερη από 50 ,00 ευρώ.
Η μίσθωση θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει την 31-12-2012.
 Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 6 Ιουλίου 2011 ημέρα Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασιών στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου Αργοστολίου.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται από 8:30 π.μ. μέχρι 10:00 π.μ.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ.
Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις 11 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και κατά τις ίδιες ως άνω ώρες.
Α) Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική  Επιστολή Τράπεζας-συμμετοχής  στη δημοπρασία-ποσού ίσου με την τιμή εκκίνησης για κάθε θέση. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα παραμείνουν κατατεθειμένα στο Δήμο Κεφαλονιάς μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού οπότε και θα αντικατασταθούν με άλλο γραμμάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου με το επιτευχθέν μίσθωμα του έτους 2011.  Ο Δήμος Κεφαλονιάς  δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική επιστολή (ή γραμμάτιο) με κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του μισθωτή.
Β) Φορολογική ενημερότητα.
Γ) Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.
Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα.
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86  ότι οι δραστηριότητες που  θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας και ότι ο πλειοδότης θα λειτουργήσει οπωσδήποτε τη θέση για την οποία πλειοδότησε.


Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους του ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλου τύπους εταιριών από το νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι για θαλάσσια αθλήματα θα πρέπει να προσκομίσουν Δίπλωμα Σχολής Προπονητών θαλάσσιου σκι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή θαλάσσιου σκι.


Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική  ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα.


Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.


Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα   Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο  2671360158    κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες.


Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου