Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2168/1993 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 «για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας»

Ο νόμος 2168/1993 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», σχεδιάστηκε, συντάχθηκε και ψηφίστηκε για να αντιμετωπίσει, κυρίως, θέματα εσωτερικής έννομης τάξης, αποτελεί, δηλαδή, νόμο βασικού ενδιαφέροντος του τότε Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, νυν Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Λόγω της μη ύπαρξης εκείνη την εποχή ειδικού νομικού πλαισίου, που να καλύπτει θέματα εισαγωγής- εξαγωγής, διακίνησης και κατασκευής όπλων και οπλικών συστημάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος, και δεδομένου ότι μέχρι την έκδοσή του, αποκλειστικός εισαγωγέας των ανωτέρω ειδών ήταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, οι δε πολεμικές βιομηχανίες, η λειτουργία και οργάνωση των οποίων ήταν σε «εμβρυακό στάδιο», τελούσαν υπό τον άμεσο κρατικό έλεγχο, αποφασίστηκε η ενσωμάτωση, στον ίδιο Νόμο, ορισμένων διατάξεων, οι οποίες, με την χρήση ενός γενικού όρου : «πολεμικό ή αμυντικό υλικό», προσπάθησαν να επιλύσουν προβλήματα, που αφορούσαν την κατασκευή και την εν γένει διακίνηση του υλικού αυτού.

Διαβάστε τη διαβούλευση και σχολιάστε εδώ:
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=2168 .
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 27η Ιουλίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου