Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Δημόσια διαβούλευση επί της τεχνικής εκθέσεως που αφορά στη Διερεύνηση των Τρόπων Ανάπτυξης και Διείσδυσης των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων στην Ελλάδα

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) συνέστησε Επιτροπή με αντικείμενο την ανάλυση των πλέον πρόσφορων μεθόδων υποστήριξης των αρχικών φάσεων διείσδυσης των Η/Ο στην Ελληνική αγορά και την ανάπτυξη πρότασης εφαρμογής
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κινήτρων για την προώθηση τους. Τα Μέλη της Επιτροπής προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, επιστημονικούς φορείς, οργανισμούς που αναμένεται να υποστηρίξουν την αγορά των Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (Η/Ο) στην Ελλάδα καθώς και από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ.


Η Επιτροπή στην Τεχνική Έκθεση που παρέδωσε στο Υπουργείο προτείνει τη θέσπιση επιπρόσθετων κινήτρων σε σχέση με τα υφιστάμενα και την άρση των υπαρχόντων αντικινήτρων ώστε, κατά την επόμενη τριετία τουλάχιστον (έως το έτος 2015), να προωθηθούν οι πωλήσεις των Η/Ο. Τα προτεινόμενα επιπρόσθετα κίνητρα θα εναρμονίσουν την Εθνική πολιτική με τις αντίστοιχες πολιτικές πολλών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών έτσι ώστε στην Ελλάδα να μην υπάρχει δυσμενής μεταχείριση των Η/Ο ενώ, παράλληλα, θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες προοπτικές κοινωνικής αποδοχής των νέων τεχνολογιών αυτοκίνησης και δημιουργίας ευκαιριών για επιχειρηματικές δραστηριότητες με σημαντική προστιθέμενη αξία.
 
Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ
http://www.opengov.gr/minenv/?p=3531
μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου