Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 1/12.1.2012. Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 1

ΘΕΜΑ : «Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και των εποπτευομένων από αυτούς Συνδέσμων για τους οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»


ΣΧΕΤ. : α) Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/12-2-2004 τ. Α’) και της παρ. 4 του άρθρου 63 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010 τ.Α’).
β) Οι υπ’ αριθμ. 44/2004 και 68/2010 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του Ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22-8-2011) και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄/12-2-2004) προβλέπεται η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ και εποπτευομένων από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού Συνδέσμων, για τους οποίους εκ παραδρομής χώρησε ασφάλιση στο Δημόσιο αντί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για είσπραξη των εισφορών.

Οι ανωτέρω διατάξεις όριζαν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης την 12/2/2005, η οποία στη συνέχεια, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 63 του ν.3863/2010, παρατάθηκε μέχρι την 15/1/2011.

Ήδη με τις κοινοποιούμενες διατάξεις χορηγείται νέα αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης για αναγνώριση διάρκειας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή μέχρι την 22/2/2012.

Τέλος, σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των σχετικών αιτήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να επανεξεταστούν.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου