Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Διαβούλευση: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ «για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)» (ΕΕ L 302) στην ελληνική νομοθεσία

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων), ενόψει του εκσυγχρονισμού του νόμου 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες, Αμοιβαία
Κεφάλαια και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, με την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώσεις εταιρειών, φυσικά πρόσωπα κλπ.) να διατυπώσουν τις απόψεις και προτάσεις τους επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου Νόμου, πριν αυτό προωθηθεί στη Βουλή προς ψήφιση.  

Διαβάστε τη διαβούλευση και συμμετέχετε εδώ:
http://www.opengov.gr/minfin/?p=1160
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 12η Απριλίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου