Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Νέος Επενδυτικός Νόμος


Απάντηση στην Κρίση - Ανάπτυξη στην Πράξη
 
Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού μας για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας. Εντάσσεται μέσα σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας που θέτει έξι στόχους: 1) Αναθέρμανση της οικονομίας, 2)  Αύξηση των εξαγωγών, 3) Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας και ιδιαίτερα της νεανικής επιχειρηματικότητας, 4) Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 5) Μείωση των τιμών και αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού και 6) Ενίσχυση της Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Για την Ελλάδα, είναι μονόδρομος η ανάπτυξη. Όχι όμως η ανάπτυξη που έχουμε μάθει για δεκαετίες. Όχι η ανάπτυξη της ευκολίας, της ασυδοσίας, της γραφειοκρατίας και του περιορισμένου κοινωνικού οφέλους. Όχι η ανάπτυξη της μαύρης οικονομίας και της υπερεργασίας που παράγει βαρίδια, που φορτώνεται σήμερα η νέα γενιά.»Τι ίσχυε μέχρι σήμερα;
-          Η πολιτική ιδιωτικών επενδύσεων και ευρύτερα η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας, έχει χαρακτηριστεί από «μη καθαρούς» κανόνες παιχνιδιού, απουσία ελέγχου στις δαπάνες, υποτίμηση της αξίας του δημόσιου χρήματος, προνομιακές ρυθμίσεις υπέρ κλάδων, διαχειριστικές ανεπάρκειες, μη ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους στόχους.
-          Οι πόροι έχουν κατανεμηθεί χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της περιφερειακής σύγκλισης. Η πλειοψηφία των πόρων κατευθύνθηκε στα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας και τις ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές.
-          Στα 30 χρόνια λειτουργίας των αναπτυξιακών νόμων, η Αττική έχει φτάσει να παράγει το 50% και πλέον του ΑΕΠ της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή, οι πλέον αδύνατες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Πελοπόννησος) έχουν βιώσει μια σημαντική μείωση της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ.
-          Υπάρχουν πολλά θεσμοθετημένα εργαλεία πολιτικής και χρηματοδότησης, στην πράξη, όμως, χρησιμοποιείται μόνο ένα, οι χρηματικές επιχορηγήσεις.
-          Το δημόσιο δεν είχε ποτέ καθαρό χρονοδιάγραμμα για τις ιδιωτικές επενδύσεις, προϋπολογισμό ή σαφή κατανομή πόρων. Είχε μετατραπεί σε έναν κακοπληρωτή που δεν λογοδοτούσε και δεν σεβόταν το δημόσιο χρήμα.
-          Η σύγκριση των πόρων που διατέθηκαν και των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν, δεν είναι ικανοποιητική.

Συνοπτική παρουσίαση των αναπτυξιακών νόμων
της περιόδου 1982-2010
Νόμοι
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων
Ύψος επενδύσεων
Ύψος επιχορηγήσεων

Ν.1262/82
12.062
2.281.654.836
785.493.063

Ν.1892/90
4.891
3.732.854.770
1.454.156.201

Ν.2601/98
2.319
2.556.984.522
847.614.123

Ν.3299/04
2.085
3.077.551.695
1.308.177.956

         
Θέσεις εργασίας
92.799
39.676
19.239
8.492
Πηγή: Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας


Τι άλλαξε;
Προϋπολογισμός Επενδυτικού Νόμου
Για πρώτη φόρα ο επενδυτικός νόμος διαθέτει συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Οι διαθέσιμοι πόροι τόσο για το σύνολο των επενδύσεων όσο και ανά καθεστώς ενίσχυσης είναι εξαρχής γνωστοί σε όλους. Για το 2011, προβλέπονται συνολικά ενισχύσεις 4,2 δις ευρώ, εκ των οποίων οι φοροαπαλλαγές είναι 3 δις και οι επιδοτήσεις 1,2 δις ευρώ.
Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
-          Φορολογική απαλλαγή: Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
-          Επιχορήγηση: Δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
-          Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
-          Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ: Χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.
Δημιουργία Ανταγωνισμού μεταξύ των Υποψηφίων Επενδυτών
Εισάγεται η διαδικασία του ανταγωνισμού μεταξύ των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων. Με δεδομένο το ανώτατο όριο των προσφερόμενων ενισχύσεων, μόνο τα καλύτερα επενδυτικά σχέδια θα έχουν πρόσβαση στις ενισχύσεις.
Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
Συστήνονται Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, όπου παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση και γίνεται η παραλαβή των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών.
Σαφή και Μετρήσιμα Κριτήρια Αξιολόγησης
Εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης, που προάγουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και διασφαλίζουν το αδιάβλητο της διαδικασίας επιλογής. Τα κριτήρια αξιολόγησης συνιστούν τις εξής τέσσερις ομάδες:
α) Αξιολόγηση του επενδυτικού φορέα.
β) Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου.
γ) Τεχνολογική ανάπτυξη.
δ) Συμβολή της επένδυσης στην Οικονομία και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Δείτε εδώ αναλυτικά τον τρόπο αξιολόγησης, τους δείκτες βαθμολογίας και στάθμισης.
Σαφές Χρονοδιάγραμμα - Διαφάνεια Παντού
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων, στις διατάξεις του νόμου θα υποβάλλονται κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο (με εξαίρεση τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους). Ειδικά για φέτος η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την πρώτη περίοδο λήγει στις 31.05.2011.
Οι υποψήφιοι επενδυτές εγγράφονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και λαμβάνουν προσωπικό κωδικό. Όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου της αίτησης. Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του. Όλη η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα ολοκληρώνεται σε έξι μήνες.
Προβλέπεται η σύσταση Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για όλη τη χώρα, από το οποίο θα επιλέγονται, με τυχαίο τρόπο, οι αξιολογητές για κάθε επενδυτικό σχέδιο. Με τη δημιουργία των Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών σταματάει κάθε επαφή των υποψηφίων επενδυτών με τους αξιολογητές των επενδυτικών σχεδίων, ενώ οι αξιολογητές και ελεγκτές θα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, μεταξύ των οποίων και σε έλεγχο  πόθεν έσχες.
Για πρώτη φορά προβλέπονται έκτακτοι έλεγχοι των επενδύσεων που υλοποιούνται. Στο τέλος κάθε έτους, το Υπουργείο υποβάλλει στον Ελληνικό Κοινοβούλιο αναλυτική έκθεση απολογισμού του επενδυτικού νόμου.
Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (ΕΤΕΑΝ)
Είναι το νέο Εθνικό Ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες και στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με στόχο τη ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις. Το ΕΤΕΑΝ δεν έρχεται σε επαφή με τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή με τις τράπεζες, που επιλέγει το ΕΤΕΑΝ μετά από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.
Κάτω από την «ομπρέλα» του ΕΤΕΑΝ δημιουργούμε ταμεία: για την «πράσινη» ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αλιεία, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική οικονομία. Για κάθε ευρώ που τοποθετεί το κράτος οι τράπεζες τοποθετούν το διπλάσιο. Το συνολικό κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση των επιχειρήσεων, με τη μορφή ευνοϊκών και χαμηλότoκων δανείων από τις τράπεζες.


Οφέλη που προκύπτουν
-          Αποκαθιστά την οικονομική αξία των δημόσιων πόρων. Με το νέο νόμο ο επιχειρηματίας γνωρίζει τι θα εισπράξει, πότε θα το εισπράξει και πως μπορεί να συνυπολογίσει την ενίσχυση στα επενδυτικά του σχέδια, εντός εξαμήνου μετά την υποβολή του επενδυτικού του σχεδίου.
-          Θέτει συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους για το μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Στόχους που κάθε φορά θα προσαρμόζονται και θα εξειδικεύονται μετά από διάλογο με τους παραγωγικούς φορείς και ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομικής συγκυρίας.
-          Θέτει καθαρούς κανόνες διαχείρισης. Υπάρχει ετήσιος προϋπολογισμός για κάθε πρόγραμμα, ανταγωνιστικές προσφορές επενδυτικών σχεδίων και αδιάβλητη βαθμολογική κατάταξη.
-          Αντιμετωπίζει μακροχρόνιες στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά κεφαλαίων, από την οποία ήταν αποκλεισμένες πολλές δυναμικές κοινωνικές ομάδες της ελληνικής οικονομίας.
-          Συμβάλλει στην έξοδο από την ύφεση με βιώσιμα επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν ποιοτικές και σταθερές θέσεις εργασίας.
-          Υπηρετεί την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, θέτοντας ως προτεραιότητα την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Ενισχύει την εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθέμενης αξίας.

Κατηγορίες Επενδύσεων

Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας (με την επιφύλαξη του άρθρου 2 του νόμου)

Κατηγορίες Επενδύσεων
Ποιους αφορά;

Γενική Επιχειρηματικότητα
Κάθε επιχειρηματία

Περιφερειακή Συνοχή
Επενδυτές με σχέδια που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Τεχνολογική Ανάπτυξη
Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτομία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρηση τους.

Νεανική Επιχειρηματικότητα
Επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών.

Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Επενδυτές με σχέδια ύψους τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ.

Ολοκληρωμένα πολυετή επενδυτικά σχέδια
Επιχειρηματίες με σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 έτη) σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύστασή τους, άνω των 2.000.000 ευρώ.

Σχέδια συνέργειας και δικτύωσης (Clustering)
Επιχειρηματικά σχήματα συνέργειας και δικτύωσης 10 τουλάχιστον επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πέντε στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό μορφή κοινοπραξίας.

Τι προβλέπει;
Φοροαπαλλαγές κλιμακούμενες έως και 10 χρόνια, μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης
Όλα τα είδη των ενισχύσεων.  Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Για τις νέες επιχειρήσεις, το παραπάνω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%.
Όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
Ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για 5 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1.000.000 ευρώ.
Όλα τα είδη των ενισχύσεων μεμονωμένα ή συνδυαστικά. Το ύψος της ενίσχυσης μειώνεται  όσο αυξάνει το ύψος της επένδυσης. Η επιχορήγηση-επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% της συνολικής ενίσχυσης.
Φοροαπαλλαγές μέχρι το 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.
Δυνατότητα παροχής κάθε είδους ενίσχυσης.
Περισσότερες πληροφορίες:

www.mindev.gov.gr (Υπουργείο Περ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας)
www.ependyseis.gr (Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης)
www.investingreece.gov.gr (Invest in Greece Agency)
www.startupgreece.gov.gr (StartUp Greece - Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά)

Πηγή: e-mail απο κ. Καρχιμάκη στον Τηλεβόα Κεφαλονιάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου