Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Η σημασία της Ένωσης της Επτανήσου


         Απόσπασμα από τον λόγο του φιλόλογου Ευάγγελου Τσιμαράτου , (1874 - 1954) που απήγγειλε στην Ιόνιο Σχολή για την 70η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου 21 Μαΐου 1934.


… «Η Ένωσις της Επτανήσου έχει σπουδαιοτέραν πάσης άλλης ενώσεως σημασίαν και μεγαλυτέραν παντός άλλου γεγονότος επίδρασιν επί του Ελληνισμού ολοκλήρου δια τους εξής λόγους:


            Πρώτον, διότι εγένετο  πρώτη από όλας τα ενώσεις και επομένως αυτή έδωκε το παράδειγμα και το σύνθημα των οφειλομένων  αγώνων και θυσιών δια την ένωσιν των άλλων Ελληνικών χωρών και νήσων του ελευθέρου Ελληνικού Κράτους.

            Δεύτερον, διότι εγένετο η Ένωσης άνευ της βαρβαρότητος των πολέμων και της πολεμικής εξαντλήσεως του ελευθέρου Ελληνικού Κράτους, αλλά δια των θυσιών και των αιμάτων αυτών τούτων των Επτανησίων.  Εγένετο, λέγω, η Ένωσις αύτη ουχί δια των ασθενών πολεμικών όπλων των Επτανησίων ή του ελευθέρου Ελληνικού Κράτους εναντίων της ισχυράς πάντοτε Αγγλίας, αλλά δια των άλλων εκείνων ανικήτων όπλων της λογικής και της δικαιοσύνης, του πνεύματος και της αληθείας, του λόγου και της γραφίδος, του εθνισμού και της φιλοπατρίας, υπό των οποίων όπλων και μόνον ενικήθησαν επί τέλους οι ευσυνείδητοι Άγγλοι, προεξάρχοντος, όπως είπομεν, του Γλάδστωνος.

            Και τρίτον, διότι η Ένωσις της Επτανήσου δεν έφερε μόνον εις την ελευθέραν τότε Ελλάδα την πρώτη εδαφικήν της αύξησιν και την πρώτην επέκτασιν των γεωγραφικών συνόρων του Ελεύθερου Ελληνικού κράτους, αλλά συγχρόνως έφερε μεθ’ αυτής η Ένωσις της Επτανήσου και την επέκτασιν των επιστημονικών και πνευματικών και καλλιτεχνικών ορίων του Ελληνικού ορίζοντος.  Διότι πολύν χρόνον πριν να υδρύση η Ελευθέρα Ελλάς το πρώτον της ενταύθα Πανεπιστήμιον, υπήρχε εν Κερκύρα η Ιόνιος Ακαδημία, της οποίας το τετιμημένον όνομα φέρει λίαν επαξίως εν Αθήναις και η Ιόνιος αύτη Σχολή, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρη εις τους τροφίμους της ανάπτυξιν και μόρφωσιν ανωτέραν των συνήθων σχολών.

             Πολύ επαναλαμβάνω πριν η Ελλάς γίνει ελεύθερον κράτος ο Ζακύνθιος ποιητής Σολωμός έγγραψε τον εθνικόν ύμνον και ο Κερκυραίος μουσουργός Μάντζαρος τον ετόνισεν.

             Πολύ πριν γίνει η Ελλάς ελεύθερον Κράτος είχεν έτοιμον η Επτάνησος  να προσφέρη εις αυτό τον πρώτον Κυβερνήτην της Ελλάδος τον αείμνηστον Ιωάννην Καποδίστριαν.  Ο δε Λευκάδιος ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης εξύμνησε τους αρματωλούς και τους κλέφτας της Ελλάδος, πολύ πριν η Ελευθέρα Ελλάς στήσει τους ανδριάντας των.

             Και ο ποιητής Ανδρέας Λασκαράτος εκ Κεφαλληνίας προσεπάθησε να θεραπεύση τας κοινωνικάς τότε πληγάς των Επτανησίων και των Ελλήνων δια της καυστικής σατύρας  του, πολύ πριν αναλάβη το έργον τούτο η Κυβέρνησις του Ελευθέρου Ελληνικού κράτους. 

            Δι’ αυτόν ακριβώς τον λόγον εις των ριζοσπαστών εκείνων ο φοβερός και τολμηρός Κεφαλλήν Γεώργιος Ιακωβάτος έλεγεν ως αντιπροσώπους της Κεφαλληνίας από του βήματος της Ελληνικής Βουλής μετά την Ένωσιν ότι δεν πρέπει να ενωθή η Επτάνησος μετά της Ελευθέρας Ελλάδος, αλλά η ελευθέρα Ελλάς πρέπει να ενωθή μετά της Επτανήσου.  Ήστραπτε  δε και εβρόντα από του βήματος της Ελληνικής Βουλής  ο Ολύμπιος αυτός κοινοβουλευτικός ρήτωρ και ποιητής Γεώργιος Ιακωβάτος οπόταν επεζητείτο εν τη Βουλή η απομάκρυνσις της εκκλησίας της Επτανήσου από του Πατριαρχείου Κων/πόλεως, εις το οποίον υπήγετο μέχρι τότε και η υπαγωγή της Επτανησιακής Εκκλησίας εις την ανεξάρτητον και αυτοκέφαλον Εκκλησίαν της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος η οποία εκκλησιαστική από του Πατριαρχείου απομάκρυνσις είχε τόσον ολέθρια δια τον Ελληνισμόν και το Πατριαρχείον αποτελέσματα.

             Καθώς και ο Ζακύνθιος  Κων/νος  Λομβάρδος αντέστη εις την αντικατάστασιν του Ιονίου αστικού κώδικος δια του Ρωμαϊκού Δικαίου και οπόταν επεζητείτο επίσης η κατάργησις της Ιονίου Ακαδημίας επί τω λόγω ότι υπήρχεν εν  Αθήναις Πανεπιστήμιον.

            Οπωσδήποτε και αν  έπρεπε να έχη το πράγμα τα γενόμενα ούκ απογίγνονται, είμεθα ευτυχείς τας ημέρας αυτάς οι  Επτανήσιοι και οι λοιποί Έλληνες εορτάζοντες την 70ην επέτειον της Ενώσεως της Επτανήσου μετά της Ελλάδος και μάλιστα της σημερινής Ελλάδος, η οποία κατά το διάστημα αυτό των 70 ετών εδιπλασιάσθη εις πληθυσμόν και πολιτισμόν»…   


Φωτο: ithacanews.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου